خنده

جک

بزرگ مرد سینمای ایران شب گذشته بر اثر صانحه ی تصادف رانندگی در نزدیکی منزل ایشان سراسیمه از خواب پرید!