خنده

جک

عشق با لبخند شروع میشود   با بوس شکوفا میشود   با گریه رشد پیدا میکند   

           

                                         با ۱۱۰ خاتمه پیدا میکند